႐ို ုဟင္္်ာ (၉၅) ဥးီက ု ျပနလ္ညလ္ႊတေ္ပးၿပးီ ယငး္တ႔၏ ု မူလဌာေနသ႔ ု ျပနပ္႔ရ ုန္ ေတာငး္ဆ ုျခငး္

543 Views

 

သတငး္ထတု္ျပနခ္်က္

 

၂၀၁၉ ခုႏုွစ္၊ ဒီဇငဘ္ာ (၁၈) ရက္။

 

႐ို ုဟင္္်ာ (၉၅) ဥးီက ု ျပနလ္ညလ္ႊတေ္ပးၿပးီ ယငး္တ႔၏ ု မူလဌာေနသ႔ ု ျပနပ္႔ရ ုန္ ေတာငး္ဆ ုျခငး္

 

ျမန္မာုႏ ုင္ငံတြင္ ႐ိုု ဟင္္်ာတ႔အ ုေပၚ လူမ် းတံုးသတ္ျဖတသ္ည့က္ စၥ နယသ္ာလန္ုႏ ုင္ငံ၊ သညဟ္ဲ္္ၿမ ႕ရွ ုႏ ုင္ငံတ ကာ တရား႐ိုုးံ၌ ၾကားနာေနစဥ္၊ ုႏ ုဝဘၤာ (၂၉) ရကေ္န႔တငြ္ ဧရာဝတတီ ုင္း၊ ပုသမ ္ၿမ ႕နယ္ ကမ္းေျခတငြ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ ၿပီး၊ ယခအုခါ တရား႐ိုုးံတြင္ အမႈရငဆ္ ုငေ္နရေၾကာငး္ သ ရွ ရသျဖင့္ ERC အေနျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပင ု္မ်ား၏ လုပ္ရပအ္ေပၚ အလြန္ပင္ စ တ္ေသာက ေရာက္ေနရပါသည္။

 

ဤအဖ႔သြဲည္ ယခုုႏ ုဝဘၤာလအတငြ္း ဖမ္းဆီးလ ုကသ္ည့္ တတ ယအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ရခ ုင္ျပည္နယ္တငြ္ အစ ုးရက ႐ိုု ဟင္ ္်ာတ႔ ုအား ကူးသန္းေရာငး္ဝယ္ခြင့္ုႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ မျပ ဘဲ ပ တ္ေလွာငထ္ားသျဖင့္ အစာေရစာ ရွားပါးၿပီး အငတ္ေဘးုႏွင့္ ရင္ဆ ုင္ေနရျခင္း၊ ေဆးဝါးကသုခံယူခြင့္ မရရွ ျခင္း စသည့အ္ခက္အခမဲ်ားေၾကာင့္ ၎ တ႔သ ုည္ ေသကံမေရာက္၊ သက္မေပ်ာက္ ဆသ ုည္အတ ုင္း စက္ေလွငယက္ေလးမ်ားျဖင့္ အရဲစနြ္းကာ ရန္ကနု္ ုႏငွ့္ အျခားုႏ ုင္ငံမ်ားသ႔ ု ထကြခ္ြားသြားရန္ ႀက ပမ္းျခင္း ျဖစပ္ါသည္။

 

သ ု႔ရာတြင္ ရခင ု္ျပည္နယသ္ည္ ျမန္မာုႏ ုင္ငံ၏ အစ တအ္ပ ုင္း မဟုတသ္ည့္ုႏွယ္ ုႏ ုင္ငံ၏အျခားအစတ အ္ပငု း္ တစ္ ခခု၌ု ႐ို ဟုင္္်ာတ႔အ ုား ေတ႔ရြွ ပါက ခး ုဝငလ္ာသူမ်ားဟု ပဒု္မတပၿ္ပီး ုႏ ုင္ငံျခားမွ ခး ုဝငလ္ာသူမ်ားနည္းတူ (၂) ုႏွစ္ မွ (၃) ုႏွစ္အထ ေထာငဒ္ဏမ္်ား ခ်ခေံစရန္ စီရငတ္တ္ေလ့ရ ွသည္။ ယခု ပသု မတ္ြင္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ႐ိုဟ ုင္္်ာ (၉၅) ဥးီအနက္ (၂၅) ဦးသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစသ္ျဖင့္ ယင္းတ႔က ု ုပါ အလားတူ ေထာင္ဒဏ္မ်ား စီရငလ္ မ့မ္ည္ယူဆရၿပးီ အလြနပ္င္ စး ုရ မ္ေၾကာင့ၾ္ကရပါသည။

 

သ ု႔ရာတြင္ ရခင ု္ျပည္နယသ္ည္ ျမန္မာုႏ ုင္ငံ၏ အစ တအ္ပ ုင္း မဟုတသ္ည့္ုႏွယ္ ုႏ ုင္ငံ၏အျခားအစတ အ္ပငု း္ တစ္ ခခု၌ု ႐ို ဟုင္္်ာတ႔အ ုား ေတ႔ရြွ ပါက ခး ုဝငလ္ာသူမ်ားဟု ပဒု္မတပၿ္ပီး ုႏ ုင္ငံျခားမွ ခး ုဝငလ္ာသူမ်ားနည္းတူ (၂) ုႏွစ္ မွ (၃) ုႏွစ္အထ ေထာငဒ္ဏမ္်ား ခ်ခေံစရန္ စီရငတ္တ္ေလ့ရ ွသည္။

 

ယခု ပသု မတ္ြင္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ႐ိုဟ ုင္္်ာ (၉၅) ဥးီအနက္ (၂၅) ဦးသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ျဖစသ္ျဖင့္ ယင္းတ႔က ု ုပါ အလားတူ ေထာင္ဒဏ္မ်ား စီရငလ္ မ့မ္ည္ယူဆရၿပးီ အလြနပ္င္ စး ုရ မ္ေၾကာင့ၾ္ကရပါသည။္ အမွန္ပင္ ျမနမ္ာအစ ုးရသည္ ႐ိုဟ ုင္္်ာတ႔ ုက ုသာ ပစ္မတွထ္ား၍ လံုးဝဥ ုန္ဖ်ကဆ္ီးေရး လုပ္ေဆာငေ္နျခငး္ ျဖစသ္ညဟ္ု ုႏ ုင္ငံတကာတရား႐ိုုးံတြင္ စြပ္စဲြခဲ့ျခငး္အေပၚ ုႏငု င္ေံတာအ္တငု ပ္ငခ္ံပု္ လမ္ွ ျငင္းဆန္ခ့ဲျခင္းသည္ အ ကယ္၍ မွနက္န္ပါက ယခုကေလးသူငယ္ (၂၅) ဥးီအပါအဝင္ ဖမး္ဆးီထားသည့္ ႐ို ုဟင္္်ာ (၉၅) ဥးီအား တစ္ စံုတစ္ရာ စြဲခ်က္မတငဘ္ဲ မ မတ ႔ ု၏ေနရပရ္ငး္သ႔ု ျပနလ္ညပ္ ု႔ေဆာငေ္ပးရနုႏ္ွင့္ ယခုကဲ့သ႔ ု အမအႈတကြ္ ယခင္ဖမ္း ဆီး ေထာင္ခ်ထားသူ အားလုးံကလ ုည္း ျပနလ္တႊ္ေပးၿပးီ ၎တ႔ ု၏ မူလ ေနရပ္ရင္းသ႔ ု ပ႔ေ ုပးပါရန္ ေတာငး္ဆ ု အပ္ပါသည္။

 

အေသးစတ ္ သ ရလွ ုပါက ဆကသ္ြယ္ရန္၊

 

ေဒါက္တာ လွေက်ာ္

 

ဥကၠ႒၊ ဥေရာပေရာက္ ႐ို ုဟင္္်ာမ်ား ေကာင္စီ
အီးေမး(လ) – chairman@theerc.eu
ဖူန္းနံပါတ္ – +၃၁ ၆၅၂ ၃၅၈ ၂၀၂

 


 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

The European Rohingya Council (ERC) is an umbrella Rohingya organization based in the Europe. The ERC was founded in Esbjerg Denmark on 7th October 2012. Officially registered (KvK 56454791) in Amsterdam,  The Kingdom of The Netherlands. The ERC operates its activities from its operational office in London, the United Kingdom.

Mailing form

    Our Contacts

    B1, Balfour Business Center, 390-392 High Road, IG1 1BF, Ilfort, United Kingdom

    +44 2031500 577

    +44 2031500 577

    info@theerc.eu