႐ို ုဟင္္်ာ (၉၅) ဥးီက ု ျပနလ္ညလ္ႊတေ္ပးၿပးီ ယငး္တ႔၏ ု မူလဌာေနသ႔ ု ျပနပ္႔ရ ုန္ ေတာငး္ဆ ုျခငး္

  သတငး္ထတု္ျပနခ္်က္   ၂၀၁၉ ခုႏုွစ္၊ ဒီဇငဘ္ာ (၁၈) ရက္။   ႐ို ုဟင္္်ာ (၉၅) ဥးီက ု ျပနလ္ညလ္ႊတေ္ပးၿပးီ ယငး္တ႔၏ ု မူလဌာေနသ႔ ု ျပနပ္႔ရ ုန္ ေတာငး္ဆ ုျခငး္   ျမန္မာုႏ ုင္ငံတြင္ ႐ိုု ဟင္္်ာတ႔အ ုေပၚ လူမ် းတံုးသတ္ျဖတသ္ည့က္ စၥ နယသ္ာလန္ုႏ ုင္ငံ၊ သညဟ္ဲ္္ၿမ ႕ရွ ုႏ ုင္ငံတ ကာ တရား႐ိုုးံ၌ ၾကားနာေနစဥ္၊ ုႏ ုဝဘၤာ (၂၉) ရကေ္န႔တငြ္ ဧရာဝတတီ ုင္း၊ ပုသမ ္ၿမ ႕နယ္ ကမ္းေျခတငြ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ ၿပီး၊ ယခအုခါ တရား႐ိုုးံတြင္ […]

THE ERC’S STATEMENT ON THE INDONESIAN ENVOY TO MYANMAR

THE ERC’S STATEMENT ON THE INDONESIAN ENVOY TO MYANMAR   On February 9, an envoy led by outgoing Indonesian Ambassador to Myanmar Ito Sumardi visited Taung Pyo Letwea, Nga Khu Ya and Hla Pho Khaung in northern Rakhine State, Myanmar where reception centers were built for the repatriation of Rohingya refugees.   He claimed that […]

European Parliamentarians: Press Myanmar to Stop Violence and Ethnic Cleansing against the Rohingya

PRESS STATEMENT European Parliamentarians: Press Myanmar to Stop Violence and Ethnic Cleansing against the Rohingya   [12 February 2018, Brussels] – On Monday a delegation from the European Parliament will visit Myanmar and Bangladesh to discuss the Rohingya crisis.  Commenting on the visit, Dr Anita Schug, Spokesperson of the European Rohingya Council said, “This is […]

URGENT APPEAL FOR PROTECTION AND SAFETY IN RAKHINE STATE

Press Release URGENT APPEAL FOR PROTECTION AND SAFETY IN RAKHINE STATE We, the undersigned Rohingya organizations and communities worldwide are deeply concerned with the recent developments following clashes in northern Rakhine State, Myanmar on August 25, 2017. We appeal the international community to exercise “the Responsibility to Protect” as the Rohingya civilian population plunges into […]

The European Rohingya Council (ERC) is an umbrella Rohingya organization based in the Europe. The ERC was founded in Esbjerg Denmark on 7th October 2012. Officially registered (KvK 56454791) in Amsterdam,  The Kingdom of The Netherlands. The ERC operates its activities from its operational office in London, the United Kingdom.

Mailing form

    Our Contacts

    B1, Balfour Business Center, 390-392 High Road, IG1 1BF, Ilfort, United Kingdom

    +44 2031500 577

    +44 2031500 577

    info@theerc.eu